Algemene Voorwaarden Nagelsalon


Algemene Voorwaarden  Riwa Nails te America
Identiteit
Bedrijf : Riwa Nails
(Post)adres : Dissel 13, 5966 TD America NL
Telefoon : 0613417033
Email : info@riwanailsandbeauty.nl
KVK : 71501320
BTWnr. : NL001841665B60

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Riwa Nails te America (verder genoemd als nagelsalon) en een cliënt waarop de nagelsalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1. Inspanningen nagelsalon
De nagelsalon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand
der wetenschap. De nagelsalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten
over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
2. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur
voorafgaande aan de afspraak aan de nagelsalon melden. Indien de cliënt deze verplichting
niet of niet tijdig nakomt, mag de nagelsalon het gehele honorarium voor de afgesproken
behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de
afgesproken tijd in de salon komt, mag de nagelsalon de verloren tijd inkorten op de
behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
De nagelsalon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, aan de afspraak
aan de cliënt melden.
Nagelsalon mag client weigeren wanneer deze ziek is, mensen in de omgeving heeft die een
besmettelijke ziekte hebben. Client dient ten alle tijden deze informatie naar waarheid te
verstekken. Dit geldt ook voor de nagelsalon jegens client.
Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd
worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover
zegt, inbegrepen werkstakingen in de nagelsalon.
Client ontvangt een vragenlijst die naar waarheid dient ingevuld te worden.
Indien client deze niet invult of niet naar waarheid invult kan toegang tot de salon ontzegt
worden.
Client komt (zeker zolang de Covid-19 maatregelen van kracht zijn) alleen naar de salon,
maximaal 5 minuten voor aanvang van de afspraak. Wanneer client meer dan 10 minuten te
laat is kan de behandeling vervallen, dient dan 50% van de afgesproken behandeling te
voldoen aan de behandelaar waar de afspraak mee is gemaakt.
Kinderen jonger dan 16 jaar zijn niet welkom in de salon.
Behandelingen worden niet uitgevoerd bij personen onder 18 jaar.
3a Covid-19 (Corona) e/a uitbraken van besmettelijke ziektes.
Nagelsalon Riwa Nails houdt zich aan de richtlijnen van de overheid en het opgemaakte protocol.
Client dient deze ten alle tijden op te volgen. Wanneer client deze weigert zal de toegang tot
de nagelstudio, groothandel en opleidingsruimte ontzegt worden.
1. Client dient bij binnenkomst sieraden te verwijderen en weg te stoppen.
2. Client zet geluid van telefoon uit en stopt deze ook weg. Indien klant een voorbeeld
wil laten zien heeft de klant de mogelijkheid deze via mail te sturen naar
info@riwanailsandbeauty.nl
3. Client hangt zelf, jas e.d. op aan kapstok
4. Client wordt begeleid naar keuken alwaar de handen gewassen worden en
vervolgens met desinfectant worden ingewreven
5. Client neemt plaats op de door een van de medewerkers aan gewezen plaats.
6. De behandeling zal worden uitgevoerd volgens protocol wat zichtbaar in de salon
hangt.
7. Riwa Nails zal alle regels volgens het protocol in acht nemen.
1. Betaling
De nagelsalon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de
nagelstudio. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. De nagelsalon vermeldt prijswijzigingen
30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon. Aanbiedingen in
advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en
eventuele producten contant of per pin betaling te
voldoen.
1. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet de nagelsalon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de
nagelsalon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort
te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
De nagelsalon neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd
systeem en op een klantenkaart. De nagelsalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van
de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De nagelsalon zal
gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke
toestemming vooraf van de cliënt.
1. Geheimhouding
De nagelsalon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de
cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit
door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De
geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke
uitspraak, de nagelsalon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te
verstrekken.
1. Aansprakelijkheid
De nagelsalon en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,
ontstaan doordat de nagelsalon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of
onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik,
werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Nagelsalon en/of een van de medewerkers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor
eventuele ongelukken met materieel of persoonlijk letsel die in of rond de nagelstudio plaats
vinden.
De nagelsalon en medewerkers is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging
van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.
Riwa Nails en of medewerkers kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele
ongelukken met materieel of persoonlijk letsel, ziektes en of aandoeningen die in of rond de
nagelsalon/groothandel/opleidingscentrum of de openbare ruimtes in het pand plaats
vinden.
1. Garantie
Riwa Nails geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de
producten. Deze garantie vervalt indien:
• De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.
• De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
• De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
• De cliënt andere producten dan de door de nagelstudio geadviseerde heeft gebruikt
voor het onderhoud van de kunstnagels.
• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals beschreven in
de tiplijst, niet heeft opgevolgd.
• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft
opgevolgd.
• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
1. Beschadiging & diefstal
Riwa Nails heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt
meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Riwa Nails meldt diefstal altijd bij de
politie.
1. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig
mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking liefst schriftelijk gemeld worden aan de
eigenaar van de nagelsalon. Riwa Nails moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat
antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Riwa Nails de behandeling opnieuw
verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is
geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Riwa Nails en klager niet tot
overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of
mediator. Riwa Nails geeft geen geld terug voor geleverde diensten.
1. Nail art
Indien Riwa Nails een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan
geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te
zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij
Riwa Nails. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel
gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Riwa Nails. Riwa Nails
mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.
1. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde
normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft
vertonen, heeft Riwa Nails het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder
opgaaf van redenen.
1.Recht
Op elke overeenkomst tussen Riwa Nails en de cliënt is Nederlands recht van
toepassing.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te
Amsterdam.
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de
Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde
van het totstandkoming van de overeenkomst.
Riwa Nails
Dissel 13
5966 TD America
www.riwanailsandbeauty.nl
info@riwanailsandbeauty.nl
0613417033
btw: NL001841665B60
KvK: 71501320

GROTE SALE WEGENS STOPPEN WEBSHOP

KORTINGSCODE: einde35


Bestellingen vanaf €100 excl btw ontvangen een gratis By Djess Jar
(zolang de voorraad strekt)