Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Riwa Nails & Beauty

1. Algemeen Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Riwa Nails & Beauty en een klant waarop Riwa Nails & Beauty deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2. Inspanningen Riwa Nails & Beauty Riwa Nails & Beauty zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Riwa Nails & Beauty zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de klant (U) inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. 3. Afspraken Een afspraak is bindend. Er word namelijk tijd voor U gereserveerd. Bij verhindering dient U dit zo spoedig mogelijk,doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak te melden aan Riwa Nails & Beauty via telefoonnummer: 06-13417033 of via e-mail: info@riwanailsandbeauty.nl Indien U deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, rekent Riwa Nails & Beauty 50% van het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling welke aan U in rekening zal worden gebracht. Indien U meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Riwa Nails & Beauty de verloren tijd inkorten op Uw behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen. Riwa Nails & Beauty moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de klant melden. Beiden partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt. Bovenstaande punt geldt ook indien U een andere behandeling wenst dan is afgesproken. Wil u voor een nabehandeling van uw nagels naar babyboom of french, geef dit dan aan tijdens het plannen van de afspraak, dan kan er meer tijd ingepland worden. 4. Betaling Riwa Nails & Beauty vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon en op haar website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Riwa Nails & Beauty vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd (en zolang de voorraad strekt). De klant dient direct na de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant, via betaalverzoek of indien mogelijk per pin te voldoen. 5. Persoonsgegevens & privacy De klant voorziet Riwa Nails & Beauty voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Riwa Nails & Beauty aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Riwa Nails & Beauty behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De salon zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant. 6. Geheimhouding Riwa Nails & Beauty is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de salon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken 7. Aansprakelijkheid Riwa Nails & Beauty is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de salon is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Riwa Nails & Beauty is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de salon. 8. Garantie Riwa Nails & Beauty geeft de klant 1 week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten* Deze garantie vervalt indien: – De klant de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagel- of wimpersalon. – De klant zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt. – De klant de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk heeft afgebroken/afgetrokken. – De klant opzettelijk andere producten dan door de salon geadviseerd heeft gebruikt voor het onderhoud van de gelnagels. – De klant de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels zoals beschreven in de advieskaartjes niet heeft opgevolgd. – De klant het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 5 werkdagen heeft opgevolgd. – De klant de producten niet volgens gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. – De klant jonger dan 18 jaar is. – Op advies van de styliste de nagels korter geplaatst dienden te worden, echter de klant dit advies niet opvolgde en de klant toch een langere lengte wilde dan was geadviseerd.                       – De klant zelf bovenop de kunstnagels heeft geveild                                                                                          *Garantie geldt niet voor Sugar wax behandeling 9. Beschadiging & diefstal Riwa Nails & Beauty heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Riwa Nails & Beauty meldt diefstal bij de politie. 10. Klachten Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 dagen na ontdekking mondeling en schriftelijk (via e-mail) gemeld worden aan de eigenaar van Riwa Nails & Beauty. Riwa Nails & Beauty moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Riwa Nails & Beauty de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen (uitgezonderd de LVL behandeling welke pas na 6 weken herhaald mag worden), tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar heeft gemaakt. Indien Riwa Nails & Beauty en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator. 11. Nail art Indien Riwa Nails & Beauty een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de klant hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij Riwa Nails en Beauty. Indien de klant de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Riwa Nails & Beauty. Riwa Nails &Beauty mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen. 12. Behoorlijk gedrag De klant behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Riwa Nails & Beauty het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen. 13. Roken In de salon wordt niet gerookt. 14. Huisdieren Huisdieren zijn niet toegestaan in de salon. 15. Salon In de salon is ruimte voor maximaal 2 klanten. Meer dan 2 klanten worden niet in de salon toegelaten. 16. Recht Op elke overeenkomst tussen Riwa Nails &Beauty en de klant is nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is reeds de laatst gedeponeerde versie c.q de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. 17. Leeftijd De minimale leeftijd die Riwa Nails & Beauty hanteert voor haar al behandelingen is 16 jaar. Mits met schriftelijke toestemming tot 18 jaar van een ouder. 18. Social Media Riwa Nails & Beauty staat niet toe dat de klant zonder toestemming foto’s op social media plaatst. Foto’s worden eerst voorzien van logo/bedrijfsnaam en worden goedgekeurd door Riwa Nails & Beauty alvorens deze geplaatst worden door de klant. De klant gaat ermee akkoord dat er voor en na de behandeling foto’s gemaakt kunnen worden van handen, ogen of een bepaald lichaamsdeel (behalve intieme lichaamsdelen) en dat deze op social media geplaatst kunnen worden voor reclame van Riwa Nails & Beauty. Riwa Nails & Beauty zorgt ervoor dat de klant niet herkenbaar in beeld is. Indien de klant hier niet van gediend is geeft deze dit duidelijk aan na het doorlezen van deze voorwaarden.

Riwa Nails & Beauty

Riwa Nails & Beauty / Algemene Voorwaarden

Vanaf heden zijn wij distributeur van het geweldige merk TS van Tanya Savchenko

Te bestellen in de webshop

NAAR DE WEBSHOP